Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, Dự Án Chính Trị.  Dân Chủ Đa Nguyên 2001, Thành Công Thế Kỷ 21